support@phalconhost.com
Messenger of PhalconHost
Line@ of PhalconHost

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงาน PhalconHost ได้อย่างรวดเร็ว

Add LINE: @PhalconHost

Line ID: @PhalconHost

มีเครื่องหมาย "@" นำหน้าด้วยนะครับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ PhalconHost ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ PhalconHost จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ เช่น E-mail Address, ชื่อ ,ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติการใช้บริการไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ PhalconHost ไม่สามารถรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์ PhalconHost จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ PhalconHost เท่านั้น
  2. เว็บไซต์ PhalconHost ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อนทุกครั้ง
  3. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ PhalconHost ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ PhalconHost ทราบในหน้าเว็บ https://support.phalconhost.com

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ PhalconHost อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ PhalconHost ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ PhalconHost ในหน้าเว็บ http://www.phalconhost.com


แก้ไข ณ วันที่ 05/06/2560 18:00 น.