support@phalconhost.com
Messenger of PhalconHost
Line@ of PhalconHost

ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงาน PhalconHost ได้อย่างรวดเร็ว

Add LINE: @PhalconHost

Line ID: @PhalconHost

มีเครื่องหมาย "@" นำหน้าด้วยนะครับ

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ (3%) ในกรณีที่ ค่าบริการก่อนรวม VAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราภายใน 30 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน

คำนวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย (3%) (VAT Included.)

ยอดชำระเงิน ตามใบแจ้งหนี้ (total price):
บาท
ราคาก่อนภาษี
= 0.0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
= 0.0 บาท
ราคารวม VAT
= 0.0 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
= 0.0 บาท
ราคาหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
= 0.0 บาท

ข้อตกลงในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • 1.ผู้ใช้บริการจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ ผู้ให้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงิน โดยจะส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ให้บริการทั้งสิ้น 2 ฉบับ ได้แก่
    ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
    ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  • 2.ผู้ให้บริการ จะส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กลับไปให้ผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการครบทั้ง 2 ฉบับแล้วเท่านั้น
  • 3.หากครบกำหนด 30 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ, ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามข้อตกลงที่ 5.). และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
  • 4.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินส่วนที่หักไว้มาให้ผู้ให้บริการ แล้วแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของรายการดังกล่าวได้
  • 5.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังสำหรับรายการที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้, ผู้ใช้บริการสามารถส่ง หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ผู้ให้บริการได้ แล้วผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการชำระเงินครั้งต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้โอนเงินคืนทางธนาคาร ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้หักค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ จากยอดเงินที่ต้องคืนผู้ใช้บริการ

ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี: บริษัท ทินิคอร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1155-59000-05-1
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 18/116 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่งถึง: ฝ่ายบัญชี (บริษัท ทินิคอร์น จำกัด)
ที่อยู่: 18/116 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ติดต่อฝ่ายบัญชี

ส่งอีเมล์มาที่: billing@phalconhost.com

* สำหรับนิติบุคคล ที่มียอดชำระเงินรวม ตามใบแจ้งหนี้ ไม่ถึง 1,000 บาท ไม่ต้องทำหักภาษี ณ ที่จ่าย


แก้ไข ณ วันที่ 15/06/2563 08:00 น.